Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTHCLUB NRGY

Healthclub NRGY revisie: 2.0 01 januari 2024

Healthclub NRGY heeft de lidmaatschapsvoorwaarden en de huisregels opgesteld om ervoor te zorgen dat er een veilige en ontspannen omgeving ontstaat waarin je kunt sporten. Denk dus bij het gebruik van de faciliteiten aan de regels die onderdeel vormen van je lidmaatschap en waarvan je hebt aangegeven ze te zullen naleven. Healthclub NRGY kan de lidmaatschapsvoorwaarden en de huisregels op ieder moment aanpassen zonder verdere aankondiging. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker en het lid om de lidmaatschapsvoorwaarden en de huisregels te kennen en zich daaraan te houden.

Gelijke rechten:

Healthclub NRGY zoekt, sluit en onderhoudt lidmaatschappen met haar klanten zonder daarbij te discrimineren op basis van ras, geloof, huidskleur, nationaliteit, afkomst, geestelijke of lichamelijke handicap, huwelijkse status, sekse of seksuele voorkeur. Het is de gedragslijn van de club dat onder geen enkele omstandigheid het gedrag van het personeel het effect van discriminatie heeft of mag hebben. Alle leden hebben onvoorwaardelijke en gelijke toegang tot de faciliteiten. Leden die zich onheus bejegend voelen in het kader van het hiervoor beschrevene kunnen dit melden via fit@healthclub-nrgy.nl.

Lidmaatschap:

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 4 weken, 12 weken of 1 jaar. Daarna wordt het lidmaatschap telkens automatisch met 4 weken verlengd; opzegging vindt altijd plaats met inachtneming van 1 kalendermaand opzegtermijn. Kinderabonnementen zijn altijd maandelijks opzegbaar; de opzegtermijn bij de kinderabonnementen bedraagt ook 1 volledige kalendermaand. Opzegging kan alleen door middel van het standaard opzegformulier dat je bij de frontdesk kunt krijgen. Indien je niet opzegt, blijf je betaling plichtig, ook als je géén gebruik meer maakt van de faciliteiten. Het lidmaatschap vervalt bij opzegging op zijn vroegst op de dag na de einddatum van het contract dan wel op de eerste dag na afloop van de eerstvolgende kalendermaand wanneer het abonnement al contract vrij is. Vanaf het moment dat er geen sprake meer is van een actief lidmaatschap, vervalt het recht op toegang tot en gebruik van de faciliteiten van Healthclub NRGY. Binnen het eerste jaar kan je zonder consequenties voor de duur van het contract upgraden naar een hoger abonnement. Wil je binnen het eerste jaar downgraden, dan sluit je een nieuw abonnement voor het nieuwe -lagere- abonnement met de duur van het oude -hogere- abonnement. Een upgrade kan per direct plaatsvinden. Een downgrade vindt plaats met een minimale verwerkingstermijn van 1 kalendermaand. Eventueel opgebouwde credits onder het oude abonnement gaan over op het nieuwe abonnement, tot een maximumaantal credits gelijk aan het aantal credits dat je onder het oude abonnement kreeg over een periode van 8 weken. Gemiste workouts/credits blijven bij een actief lidmaatschap maximaal 12 weken geldig.

Contributie en sportmedische intake:

De hoogte van de contributie is afhankelijk van de abonnementsvorm. De kosten voor de sportmedische intake bedragen eenmalig € 55,00 (incl. PT sessie) bij een volledige intake en € 29,00 bij een verkorte intake (vrije keuze) – tenzij een actieve aanbieding anders bepaalt. Afhankelijk van het moment van inschrijven wordt de contributie berekend voor de eerste 4 weken – je betaalt voor het aantal dagen dat je lid bent in deze periode. Je contract en bijbehorende contributie gaat in respectievelijk betaal je vanaf de eerstvolgende kalendermaand. Contributies en de kosten voor een sportmedische intake worden aan het begin van ieder kalenderjaar opnieuw vastgesteld en kunnen dus omhoog of omlaag gaan. Healthclub NRGY kan de contributies en lidmaatschapsvoorwaarden op ieder moment aanpassen zonder verdere aankondiging.

Tussentijdse wijzigingen:

De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden.

Betaling:

De kosten voor het lidmaatschap dienen vierwekelijks via een automatisch overschrijving (incasso) van het door jou opgegeven bank- of gironummer te worden voldaan; de afschrijving zal aan het eind van de maand voorafgaand aan de nieuwe betalingsperiode plaatsvinden- betaling geschiedt dus vooraf.

  1. Indien het voor ons niet mogelijk is het door jou verschuldigde bedrag te incasseren of de automatische incasso gestorneerd wordt, dan behouden we ons het recht voor € 5,00 stornokosten in rekening te brengen. We zullen je daarnaast de toegang moeten ontzeggen tot het verschuldigde bedrag is betaald.
  2. Indien de contributies binnen 14 dagen na de eerste incassodatum nog niet zijn voldaan, is het lid in verzuim. Bij het niet voldoen aan de gestelde betalingstermijn zoals in een verzonden herinnering vermeldt, gaat de vordering ter incasso. De contributie over de lopende periode is dan ineens opeisbaar, verhoogd met de incasso- en administratiekosten van € 50,00 en de eventueel buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn aan het innen van de vordering van 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente van 7% totaal met een minimum van € 50,00.

Restitutie van kosten sportmedische intake en contributies:

Restituties van contributies worden niet verstrekt met uitzondering van door huisarts of anderzijds behandelende arts opgegeven medische reden die tot voortijdige beëindiging van de lidmaatschapsovereenkomst noodzaakt – restitutie geldt in dat geval voor de nog toekomstige termijnen die voortvloeien uit de lidmaatschapsovereenkomst; er zal geen restitutie met terugwerkende kracht plaatsvinden. Restitutie van de kosten voor de sportmedische intake wordt niet verstrekt.

Check-in:

Bij het bezoek aan de faciliteiten van Healthclub NRGY check je jezelf bij aankomst in met je geldige QR code via onze app of ander geldig toegangsbewijs voordat je toegang krijgt tot de faciliteiten. Als je het toegangsbewijs bent vergeten, kun je toch toegang krijgen, maar je bent dan wel verplicht je te legitimeren. Inchecken is altijd verplicht.

Tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap:

Een Healthclub NRGY lidmaatschap kan niet tijdelijk stopgezet worden. Uitzonderingen hierop kunnen worden gemaakt in de volgende omstandigheden:

  1. Indien door ziekte, operatie, langdurige blessure of zwangerschap niet gesport kan worden en hiertoe een schriftelijke verklaring van de huisarts of anderzijds behandelend arts/therapeut is overgelegd, kan Healthclub NRGY toestemming geven gedurende de per geval te bepalen tijd (maximaal 8 weken) je abonnement te pauzeren. Wens je omwille van medische redenen deze stop te verlengen, neem dan minimaal 1 week voor afloopdatum van de pauzering contact met ons op.
  2. Bij tijdelijke (o)verplaatsing van je werkzaamheden kun je in aanmerking komen voor een onderbreking van het lidmaatschap. Hiervoor vragen wij om een schriftelijke verklaring van je werkgever. Je kunt nu gedurende de per geval te bepalen tijd je abonnement onderbreken.
  3. Je kunt je abonnement 28 dagen per jaar tijdelijk onderbreken. De maximumperiode is dus 4 weken (vakantiestop). Dit kan uitsluitend ingezet worden vanaf 7 aaneensluitende dagen en dient minimaal 1 week vooraf schriftelijk aangevraagd te worden.

In alle bovenstaande situaties wordt de periode waarover het lidmaatschap tijdelijk is stopgezet aan het eind van de contractperiode verlengd. De verlenging is gelijk aan de gestopte periode. Tijdens de stop kun je geen gebruik maken van onze faciliteiten. De betalingsverplichting blijft ongewijzigd.

Openingstijden:

Tijdens de officiële feestdagen is het sportcentrum gesloten, tenzij anders aangegeven. Healthclub NRGY behoudt zich het recht voor de openings- en sluitingstijden als aanvangstijden van lessen te wijzigen zonder dat hieruit door het lid enig recht kan worden ontleend. Tijdens de zomervakantie is het sportcentrum op gewijzigde tijden geopend.

Ontvangen van gasten en introducés:

Healthclub NRGY moedigt beleid aan om vrienden, relaties en andere gasten te introduceren bij de club. Gasten dienen zich in te schrijven bij de balie en ontvangen eenmalig een week gratis toegang. Introducés moeten minimaal 14 jaar oud zijn.

Kinderen:

Kinderen jonger dan 14 jaar mogen geen gebruik maken van de apparatuur, groepslessen of overige faciliteiten. M.u.v. de kinderlessen.

Kluisjes:

Het gebruik van het kledingkluisje is gratis. Na je training dien je om hygiënische redenen je eigendommen uit het kluisje te verwijderen. Het is niet toegestaan goederen in het kluisje achter te laten.

Verboden items of activiteiten:

Het gebruik van alcohol of drugs in de faciliteiten is verboden. Je kunt de faciliteiten van Healthclub NRGY ook niet gebruiken als je onder invloed verkeert van alcohol of drugs. Het meebrengen en of gebruik van wapens van welk soort dan ook is verboden. Onder geen enkele omstandigheid mogen personen tegen betaling lesgeven aan leden van Healthclub NRGY, tenzij ze behoren tot het personeel van Healthclub NRGY of door ons ingehuurde mensen. Bij overtreding hiervan wordt het lidmaatschap beëindigd.

Waarschuwing tegen het gebruik van steroïden en roken:

Het gebruik van steroïden om de spieren te versterken of de groei te stimuleren is niet toegestaan en kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Steroïden kunnen de groei van opgroeiende kinderen ernstig belemmeren, het kan hartziekten veroorzaken en kan leiden tot problemen aan de lever en hersenen. Mannen en vrouwen die steroïden gebruiken, kunnen onvruchtbaar raken, persoonlijkheidsstoornissen ontwikkelen of acné krijgen. Het gebruik en de verkoop steroïden en hormoonpreparaten is bij wet verboden.

Roken kan de gezondheid ernstig belemmeren en is schadelijk voor jezelf en anderen rondom je. Roken belemmert je sportieve prestaties en kan de sportieve doelstellingen ondermijnen. Roken is daarom nergens toegestaan in de faciliteiten van Healthclub NRGY.

Aansprakelijkheid:

Ieder lid dient verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke conditie. Healthclub NRGY aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor blessures of letsel ontstaan door het gebruik van onze faciliteiten of tijdens een bezoek aan ons centrum. Healthclub NRGY aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen. Healthclub NRGY aanvaardt geen aansprakelijkheid voor goederen die uit een kluisje zijn ontvreemd. Healthclub NRGY aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan en/of diefstal van je voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van het parkeren op het terrein van Healthclub NRGY of daarbuiten. Schade toegebracht aan de inventaris, de apparatuur of het gebouw is verhaalbaar bij het lid die de schade veroorzaakt op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

Social Media:

Door een lidmaatschap aan te gaan met Healthclub NRGY, verleen je ons het recht om foto’s en/of video’s te gebruiken waar je mogelijk op staat voor onze social media kanalen. Bij bezwaar, dien je dit schriftelijk aan te geven.

Overige voorwaarden:

  1. Healthclub NRGY behoudt zich het recht om tarieven en Algemene Voorwaarden te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
  2. Ieder lid dient zich aan de huisregels te houden. Healthclub NRGY behoudt zich het recht voor, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap per direct te beëindigen zonder teruggave van enige betaling.